Λίγα λόγια

O Μάρκος Δάλλας είναι δάσκαλος και ερευνητής με ειδίκευση στη διδασκαλία και μάθηση με γνώμονα την έρευνα στον τομέα της Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών συνέλαβε την ιδέα για τη δημιουργία της ιστοσελίδας «Μαθηματική Εκπαίδευση» με στόχο την ενημέρωση για θέματα που σχετίζονται με τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών. Η ιστοσελίδα αναπτύσσεται συνεχώς και έχει σημαντική επισκεψιμότητα. Ακόμη, δεδομένου του ερευνητικού ενδιαφέροντος για θέματα της μαθηματικής εκπαίδευσης, συμμετέχει σε συνέδρια παρουσιάζοντας την ερευνητική του δραστηριότητα και επίσης ως αξιολογητής και μέλος οργνωτικών και επιστημονικών επιτροπών. Τέλος, παρακολουθεί διαδικτυακά μαθήματα και συνεισφέρει ενεργά σε επιστημονικές κοινότητες και ειδικότερα, είναι μέλος (εκλεγμένο) του Διοικητικού Συμβουλίου της "Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών" (ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ).


Εκπαίδευση

2007-2011

 • Πτυχίο με Άριστα (9.04/10) στις Επιστήμες της Αγωγής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.  
 • Τίτλος πτυχιακής εργασίας: Νοηματοδότηση των κλασματικών αριθμών από μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου.
 • Βραβείο και υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY). Πρόγραμμα υποτοφιών του ΙΚΥ για Προπτυχιακές Σπουδές.

2012-2014

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με Άριστα (8.50/10) στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών. Μαθηματικό Τμήμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
 • Τίτλος διπλωματικής εργασίας: Μεταγνωστικές στρατηγικές των μαθητών της τρίτης τάξης του δημοτικού σχολείου κατά την επίλυση μαθηματικού προβλήματος.
 • Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY). Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ για Μεταπτυχιακές Σπουδές Πρώτου Κύκλου (Μάστερ) ‐ Οριζόντια Πράξη, από πόρους του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του ΕΣΠΑ, 2007‐2013.

Εκπαιδευτικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Μαθηματική Εκπαίδευση ως πεδίο επιστημονικής έρευνας και η σύνδεσή της με τη διδακτική πράξη, τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών. Επιστημολογική προσέγγιση της Μαθηματικής Εκπαίδευσης.

 • Φιλοσοφία της Μαθηματικής Εκπαίδευσης.

 • Θεωρίες μάθησης και διδακτικές προσεγγίσεις (πρακτικές) στη Μαθηματική Εκπαίδευση.

 • Μεθοδολογία, μέθοδοι έρευνας και δεοντολογία (στην έρευνα) στη Μαθηματική Εκπαίδευση.
 • Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις στα Μαθηματικά. Φύλο και Μαθηματικά.

 • Τα Μαθηματικά έντος και εκτος σχολείου. Τυπικά και άτυπα Μαθηματικά. Τα Μαθηματικά στον χώρο εργασίας.

 • Μεταγνωστικές ικανότητες κατά τη διαδικασία επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων.

 • Μαθηματικός συλλογισμός, επιχειρηματολογία, ανάπτυξη κοινού (μαθηματικού) νοήματος και κατανόησης μαθηματικών ιδεών. Πρακτικές και νόρμες κατά την αλληλεπίδραση στην τάξη των μαθηματικών.

 • Εκπαιδευτική πολιτική και σύγχρονη ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, διδασκαλία με επίκεντρο τους μαθητές, ενσωματωμένη διαμορφωτική αξιολόγηση στη(ν) (Μαθηματική) Εκπαίδευση.